Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti ADAM – zahradnická a.s., se sídlem Lelekovice 866, 664 31 Lelekovice, IČ 25519573, zapsané u Krajského soudu v Brně, obchodního rejstříku, odd. B, vložka  2561 (dále jen „prodávající“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“).
 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v příslušné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
  1. Prodávající je specializovanou obchodní společností nabízející k prodeji zejména  rostlinný materiál, doplňkový zahradnický sortiment a sortiment zboží pro trávníky (dále jen „zboží“).
  2. Nabídka zboží zasílaná kupujícímu nebo obsažená na internetových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Kupující podává návrh kupní smlouvy ve formě písemné objednávky zaslané e-mailem na adresu příslušné provozovny prodávajícího. Kupující uvede v objednávce zejména své identifikační údaje, datum objednávky, přesný typ objednaného zboží, množství, požadované místo dodání, osobu odpovědnou za vyřízení objednávky, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícímu e-mailem na adresu uvedenou v objednávce nebo dodáním objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího bez udání důvodu.
  5. Předmětem smlouvy je zboží v rozsahu uvedeném v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
  6. Dodatečné změny v potvrzené objednávce jsou přípustné pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 1. Platební podmínky
  1. Cena zboží je sjednána ve výši uvedené v potvrzení objednávky.
  2. Kupní cenu kupující uhradí prodávajícímu následujícími způsoby:
    • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží, anebo
    • platbou předem na základě zálohové faktury, anebo
    • na základě faktury ve sjednané době splatnosti.
  3. V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané zálohy není prodávající v prodlení s dodáním zboží a současně je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
  4. Daňový doklad (fakturu) prodávající předá kupujícímu při osobním převzetí zboží nebo zašle kupujícímu e-mailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a není-li v objednávce uvedena, na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka prodávajícímu doručena. Smluvní strany sjednávají možnost zasílání faktur v elektronické podobě. Splatnost faktury činí 14 dnů od dne jejího vystavení, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
  5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází okamžikem předání a převzetí zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody okamžikem, kdy mu bylo prodávajícím umožněno zboží převzít.
  6. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,45 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody zůstává ujednáním o smluvní pokutě nedotčen.

 

 1. Termín dodání, doprava, cena za dopravu
  1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu sjednaném v potvrzení objednávky. Není-li termín plnění sjednán, dodá prodávající zboží nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení výzvy kupujícího k dodání zboží, je-li to možné z hlediska agrotechnických lhůt, jinak bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky související s agrotechnickými lhůtami.
  2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu i před sjednaným termínem dodání. Prodávající v přiměřeném předstihu oznámí kupujícímu termín dodání zboží ve sjednaném místě. Kupující se zavazuje převzít zboží ve sjednaném místě a v oznámeném čase. V případě prodlení s převzetím zboží kupující bere na vědomí, že zboží podléhá zkáze a prodávající v takovém případě neodpovídá za dodržení sjednaných vlastností zboží.
  3. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě extrémně nevhodných klimatických podmínek, které by mohly způsobit znehodnocení zboží. Prodávající se zavazuje písemně oznámit vznik takové překážky kupujícímu. Prodávající dodá zboží bez zbytečného odkladu poté, co překážky pominou.
  4. Není-li v objednávce sjednáno jinak, považuje se za místo dodání provozovna prodávajícího, která objednávku kupujícího potvrdila.
  5. V případě sjednání místa dodání u kupujícího je kupující povinen zajistit vykládku zboží ve sjednaném místě a čase na vlastní náklady a odpovědnost. V případě, že bude nezbytné pro ochranu zboží před poškozením při transportu použít speciální obaly (dřevěná bedna, plastová přepravka apod.), bude cena těchto obalů přeúčtována klientovi. Pokud to vyžadují podmínky transportu, budou větve svázány, příp. redukovány řezem.
  6. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží není prodávající v prodlení s jeho dodáním. V případě neprovedení vykládky ve sjednaném místě a čase je kupující povinen zboží převzít v prodávajícím oznámené provozovně prodávajícího. Po dobu prodlení s převzetím zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 3% z hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění. V případě prodlení o více než 10 dní je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
  7. Na základě dohody prodávající zajistí přepravu zboží na kupujícím požadované místo dodání prostřednictvím dopravce. Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou při přepravě zboží ani za škodu vzniklou v důsledku zpoždění zásilky.
 2. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
  1. Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s právy z vadného plnění a zárukou za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, není-li v těchto VOP nebo uzavřené kupní smlouvě sjednáno jinak.
  2. Prodávající odpovídá za to, že zboží dodáno ve specifikaci uvedené v potvrzení objednávky a bude v okamžiku předání bez vad.
  3. Kupující je povinen při převzetí zboží provést s odbornou péčí jeho důkladnou prohlídku ve smyslu § 2104 občanského zákoníku v platném znění, jinak mu nepřísluší nároky z odpovědnosti za vady.
  4. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nevhodného či neodborného způsobu vyložení, vysazení, umístění, pěstování a údržby dodaného rostlinného materiálu.
  5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nevhodného či neodborného způsobu vyložení, položení, umístění, pěstování a údržby dodaného travního koberce.
  6. Prodávající neodpovídá za vady zboží rovněž v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží dle čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy.
  7. V případě výskytu vady na dodaném zboží zašle kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemné oznámení (reklamaci) se specifikací vytýkané vady a uplatňovaného nároku.
  8. Prodávající není v prodlení s vyřízením reklamace v případě prodlení kupujícího s úhradou  

 

 1. Ustanovení společná a závěrečná
  1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Veškeré smluvní vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, event. předpisy souvisejícími.
  3. Zvláštní ujednání učiněná ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
  4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné ode dne jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Změna obchodních podmínek nemá vliv na smlouvy uzavřené podle dosavadního znění.
  5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2022.