GDPR EN

1. Správcem Vašich osobních údajů je

Obchodní firma: ADAM - zahradnická a.s.
Sídlo: č.ev. 866, 664 31 Lelekovice
Identifikační číslo: 255 19 573
Spisová značka: B 2561 vedená u Krajského soudu v Brně
Ing. Martin Hádek, předseda představenstva
(dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce
tel.: +420 541 232 700
e-mail: lelekovice@adamza.cz
adresa: č.ev. 866, 664 31 Lelekovice, Česká republika

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

 • ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“), a
 • s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.   

2. Specifikace Vašich osobních údajů, k jejichž zpracování je žádán Váš souhlas:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Kontaktní údaje (zejména elektronická adresa a telefon)
 • Sídlo podnikání
 • Obchodní firma
 • Informace o bonitě a důvěryhodnosti
 • Informace o využívání produktů a služeb
 • Informace ze záznamů z interakce mezi správcem a zákazníkem   
 • geolokační údaje
 • informace z internetového prohlížeče, který používáte
 • údaje, které zpracováváme z důvodů plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů     

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

3. Vámi udělovaný souhlas je žádán v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i dalších údajů, které sdělíte správci i v budoucnu prostřednictvím webového portálu, elektronické pošty či IT aplikací.

4. Účel, pro který je žádán Vás souhlas se zpracováním Osobních údajů:

 • zasílání informací a obchodních sdělení ze strany správce, marketingové účely, za účelem nabídky produktů a služeb. Činnosti spadající pod tyto účely zahrnují především marketingové zpracování, profilování, statické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod., s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.        

5. Osobní informace získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů, z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.    

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let, pokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním.

7. Způsob zpracování Vašich osobních údajů může být manuální, tak i automatizovaný. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce. Do databáze mají přístup vybraní zaměstnanci Zpracovatele. Vaše osobní údaje mohou být využívány třetími osobami, a to jako tzv. Zpracovateli osobních údajů (např. obchodní zástupci, subjekty působící v oblasti výzkumu trhu), a to na základě smlouvy mezi tímto Zpracovatelem a Správcem.

8. Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností.

9. Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: - účely zpracování; - kategorie dotčených osobních údajů; - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; - plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; - existence práva požadovat od Společnosti, jako správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vás nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; - právo podat stížnost u dozorového úřadu; - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás. Máte dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na mou žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podávám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.
   
 • Právo na opravu. Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
   
 • Právo na výmaz (právo “být zapomenut”). Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; - odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; - vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; - osobní údaje byly zpracovány protiprávně; - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
   
 • Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: - popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; - zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; - Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: - zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se mnou; a současně - zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
   
 • Právo vznést námitku. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
   
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k  hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se ke mně), které má pro mě právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem nebo je založeno na mém výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.
   
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
   
 • Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na mém souhlasu, máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu lelekovice@adamza.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání

10. Poskytnutí Vašich osobních údajů Správci není Vaší povinností, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na Vašem uvážení.

11. Tento text je platný a účinný ke dni 1.1.2019

12. Aktuální text je dostupný na webovém rozhraní www.adamza.cz