Obchodní podmínky EN

I. Preambule
1.1. Obchodní společnost ADAM –zahradnická a.s., je obchodní společností zabývající se výhradně velkoobchodní činností pro své registrované obchodní partnery, tedy subjekty podnikající v oboru zahradnictví.
1.2.Tyto obchodní podmínky platí pro obligační vztahy realizované obchodní společností ADAM –zahradnická a.s., se sídlem Lelekovice 866, 664 31 Lelekovice, IČ 25519573, (dále jen ADAM) na straně jedné jako dodavatelem a jeho obchodními partnery na straně druhé (dále rovněž klient).Odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání písemné smlouvy.
1.3. Nabízený sortiment zboží ze strany ADAMu je nezávazný, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.

II. Objednávka
2.1.Objednávka učiněná klientem musí být písemná a musí obsahovat:
- firmu (popř.obch. jméno), sídlo klienta, jeho IČ, DIČ, e-mailovou adresu
- požadované zboží, přesný název, velikost a určení množství,
- požadovaný termín dodání a jméno osoby oprávněné k převzetí zboží,
- datum a podpis osoby jednající za klienta (nutno uvést čitelně jméno podepisujícího a jeho funkci).
2.2. Bude-li některý z údajů chybět,objednávka nemusí být ADAMem vyřízena.
2.3 Pokud objednávku podá k tomu za klienta neoprávněná osoba, má se zato, že objednávku tato osoba učinila na své vlastní jméno a na svůj vrub.
2.4.V případě, že to vyžaduje charakter obchodního případu, popř. vyžádá-li si smlouvu klient, předloží na základě objednávky ADAM, ode dne kdy objednávku obdržel, návrh kupní smlouvy, který zašle klientovi. V opačném případě zašle ADAM klientovi potvrzení přijaté objednávky. Nečinnost ze strany ADAMa rozhodně nezakládá jakýkoliv obligační vztah a nemá žádných právních následků.

III. Dodání zboží
3.1.Zboží - rostliny dodávané ADAMem budou dodány v živém stavu a bez zřejmých nemocí a škůdců. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem ADAMu.
3.2.ADAM ručí za to, že jím dodané zboží má v okamžiku předání kupujícímu odpovídající kvalitu, druh, velikost a množství.
3.3.Místem dodání zboží pro kupujícího ze strany ADAMu jsou jeho provozovny, není-li dohodnuto jinak. K přechodu nebezpečí škody na věci dochází předáním zboží, o čemž bude sepsán mezi stranami dodací list.
3.4.Klient je povinen zboží po výzvě do 14-ti dnů (pokud není individuálně dohodnuto jinak) od učinění výzvy odebrat, neučiní-li tak, je ADAM oprávněn s tímto zbožím dále volně disponovat, např. prodat jej dalším zájemcům. Po dobu než se tak stane, je oprávněn ADAM účtovat klientovi poplatek za uskladnění zboží ve výši 3% z hodnoty uskladněného zboží za každý započatý den uskladnění. Existence a výše tohoto poplatku za uskladnění nemá vliv na jakékoli případné další nároky ADAMa vůči klientovi.
3.5.Zajištuje-li dopravu klient, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy ADAM, či jeho obchodní partner předá dodávku klientem určenému dopravci, resp. v okamžiku naložení zboží. Převzetí zboží klientem, popř. jim určeným dopravcem bude potvrzeno na dodacím listě. ADAM si vyhrazuje právo určit způsob naložení zboží. Vpřípadě, že bude nezbytné pro ochranu zboží před poškozením při transportu použít speciální obaly (dřevěná bedna, plastová přepravka apod.), bude cena těchto obalů přeúčtována klientovi. Pokud to vyžadují podmínky transportu, budou větve svázány, příp. redukovány řezem.
3.6.Klient, či jeho přepravce je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto nebo má-li zboží zjevné vady, musí o tom pořídit zápis do dodacího listu.Vpřípadě nesplnění tohoto postupu se má za to, že zboží bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
3.7.V případech, kdy ADAM nebude moci zásilku odeslat z objektivních důvodů včas /extrémně nevhodné povětrnostní podmínky/, oznámí toto neprodleně klientovi a dohodne s ním náhradní způsob řešení. Měřítko pro hodnocení takové situace je plně v kompetenci ADAMu. V těchto případech ADAM neodpovídá za škody, které tím vznikly kupujícímu.

IV. Reklamace
4.1.ADAM nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
4.2.ADAM neručí za případné následné škody, které by mohly kupujícímu nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti se zbožím nebo jeho používáním.
4.3.Hodnota plnění reklamace je maximálně do výše kupní ceny dodávaného zboží. Klient je povinen poskytnout společnosti ADAM nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.

V. Fakturace a platba
Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách ADAMu 14 dnů od data vystavení faktury. ADAM je oprávněna daňové doklady zasílat i jen v elektronické podobě. ADAM může požadovat zálohu na zboží splatnou před jeho dodáním. Platba za dodání zboží je v zásadě možná jen v hotovosti. U stálých klientů může být dohodnuta možnost platby i jinak.

VI. Ostatní ujednání
6.1.Případné spory budou řešeny dle českého práva a to u místně příslušného obecného soudu ADAMa.
6.2.Vzájemná korespondence týkající se dodání zboží a otázek souvisejících, nedojde-li kosobnímu předání a převzetí, které bude přebírajícím potvrzeno, bude zasílána datovou sítí (emailem) na adresy uvedené vobjednávce nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresy uvedené vobjednávce. Korespondence bude vedena a zasílána vedle datové sítě dále prostřednictvím veřejného doručovatele stím, že v případě nepřevzetí zjakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou posledním dnem úložní lhůty.Účinky spojené sdoručením korespondence prostřednictvím emailu nastanou přečtením doručeného emailu jeho adresátem, nejpozději však den následující po jeho odeslání.